José Antonio García García

Sotssecretari de Consum

Funcions
La Sotssecretaria de Consum és l’òrgan al qual correspon exercir les funcions enumerades a l’article 63 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i la direcció, impuls i supervisió dels seus òrgans directius dependents i, si escau, dels organismes públics que li estiguin adscrits. Així mateix, li correspon la coordinació de les actuacions del Departament en relació amb els assumptes que se sotmetran als òrgans col·legiats del Govern.

Formació acadèmica
Enginyer tècnic superior de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid i pertanyent al Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de les Administracions Públiques des del 2005.

Experiència professional
Ha exercit càrrecs de diferent responsabilitat tant al sector privat (sempre relacionat amb el sector de les tecnologies de la informació) com a l’Administració General de l’Estat. Abans de ser nomenat sotssecretari de Consum, ocupava el lloc de subdirector general de Gestió i Relacions Institucionals (2015-2019) de la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri d’Hisenda. President de l’Associació dels Cossos Superiors de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l’Administració de l’Estat (ASTIC) durant el període 2016-2018.

Ressenya personal
Nascut a Madrid el 1973.