Protecció de dades personals

En virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’estableix l’obligació de designar un delegat de protecció de dades a tota autoritat o organisme del sector públic que dugui a terme el tractament de dades personals.

Les funcions del delegat de protecció de dades són:

  • Informar i assessorar el responsable i encarregat del tractament de dades personals, així com els empleats que s’ocupin del tractament de les obligacions que els incumbeixen en virtut del Reglament i altres disposicions de protecció de dades.
  • Supervisar el compliment del que disposa la normativa reguladora i de les polítiques del responsable i d’encarregat del tractament de dades, en matèria de protecció de dades.
  • Oferir l’assessorament que se li sol·liciti sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades personals.
  • Cooperar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i actuar com a punt de contacte amb ella.
  • Intervenir en cas que els interessats presentin davant d’ell la reclamació potestativa prèvia al recurs davant de l’AEPD.
  • Atendre les qüestions dels interessats respecte al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets a l’empara del Reglament general de protecció de dades.

Al Ministeri de Consum, les funcions del delegat de protecció de dades (DPD), inclosos els seus organismes autònoms adscrits, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), han estat assumides per la Divisió de Tecnologies i Serveis de la Informació, dependent de la Sotssecretaria de Consum (c/Atocha, 3, 28012 Madrid),  DPD@consumo.gob.es

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre els tractaments de les seves dades que duguin a terme els òrgans i unitats del Ministeri de Consum. Pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals o a l’exercici dels vostres drets, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades de Consum.

Podeu exercir davant del responsable del tractament, quan escaigui, els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al tractament, retirar el consentiment, així com el vostre dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, mitjançant sol·licitud.

Addicionalment, podeu exercir el vostre dret a reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001 MADRID.